Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö / Buller från Norrköpings oljehamn /

Minnesnoteringar möte NHS 2015-09-04 gällande buller


Inledning

Mötet inleddes med att var och en presenterade sig. VD P.Å. hälsade därefter välkommen och påpekade att NHS, trots att man inte var tvungen att ha detta möte, ändå ville informera om den påbörjade kontinuerliga mätningen samt informera om frågor som rests av Lindö Villaägareförening och de boende i Lindö som störs av buller från oljehamnen.

Bullermätningarna

D.J. från WSP informerade om de kontinuerliga bullermätningarna:

 • Mätningarna påbörjades i april 2015.
 • Mikrofonen är placerad 3 meter upp på dykdalb nr två, från Lindö räknat.
 • Placeringen ligger nära båtarnas beräknade ”akustiska centrum” och ligger alltid mellan båtarnas akter och Lindö.
 • Mätningen är kontinuerlig och triggernivån är 63 dB(A) ekvivalent ljudnivå under en trettiominutersperiod. Nivån 63 dB(A) beräknas motsvara bullernivån 45 dB(A) vid bostäderna på Lindösidan.
 • Avståndet mellan mikrofonen och bostäderna i Lindö är c:a 300 meter.
 • Mätutrustningen håller professionell klass (Klass 1) men mätningarna görs inte i enlighet med någon etablerad mätstandard.
 • Mätningarna registrerar endast dB(A) och inte olika oktavband. Detta innebär att det störande lågfrekventa bullret får mycket liten vikt vid uträkningen av bullernivån. Möjlighet finns att mäta antingen dB(A) eller dB(C) (lågfrekvent), men inte både och. Man har valt dB(A) då det är detta mått som anges i tillståndet.
 • David påpekade noga att mätresultaten endast är att betrakta som indikator på bullernivån och inte som värden som kan avgöra om NHS håller sig inom tillståndets bullervärden eller ej. För att få ett mer exakt värde krävs att flera parametrar räknas in under hela lossningsperioden. Dock ger resultaten aviseringar via SMS, en mycket god bild av hur ljudbilden ser ut i Pampushamnen samt att det möjliggör direkta åtgärder.

Miljöansvariga M.L. informerade om att de kontinuerliga mätningarna av ekvivalent ljudnivå beräknas för varje halvtimma och därefter loggas. När värdet överskrider triggernivån, skickar systemet ett SMS till Michelle och till ansvarig vakten i oljehamnen, vilket i sin tur utlöser ett antal aktiviteter:

 • Kontroll av om bullernivån orsakas av ett inneliggande fartyg vid P1, P2 eller P3 och notering av fartygets namn.
 • KompletteraSkepparen på fartyget kontaktas och varskos om problemet, eventuella åtgärder ombord är helt upp till skepparen
 • Rapporteras vid senare tillfälle i den årliga miljörapporten till Lst.

Miljöansvariga poängterade mätningarnas koppling till kontrollprogrammet och att NHS endast kommer att redovisa resultat till Länsstyrelsen. Fortfarande oklart hur det ska sammanställas till Länsstyrelsen.

Erfarenheter från andra oljehamnar

F.B. från Preem redogjorde för erfarenheter från Preems arbete med bullerminskande åtgärder i andra oljehamnar, främst Brofjorden. Där hade klagomålen gällande bullerstörningar helt försvunnit genom att båtarna vänts med aktern från de bostäder som varit störda. Han påpekade också att skeppare oftast är mycket välvilligt inställda till att vidta åtgärder ombord för att minska bullernivåerna och att befraktare inte är främmande för att byta till mindre bullrande fartyg där så är möjligt. Observera att i Brofjorden lastas den stora andelen av fartygen (”tysta” pumpar i hamnen).I Norrköping så lossas den största andelen av fartygen, och då används fartygets mer ljudliga pumpar som oftast också finns på fördäck. Detta kan medföra buller då inte överbyggnaden på fartyget skymmer pumparna.

Preem svarar för drygt hälften av alla anlöp till oljehamnen i Norrköping och kommer att få mätinformation från NHS en gång per månad och de är klart positivt inställda till att göra vad de kan för att eliminera störande buller. Fredrik ansåg att de två effektivaste åtgärderna är att vända på båtarna och att identifiera de båtar som orsakar störande buller för att försöka få dem utbytta.

Övrigt

J.E. uppgav att under den senaste månaden har mer än hälften av båtarna i oljehamnen förtöjts med aktern från Lindö.

Oljehamnskommiten träffas engång i kvartalet, där återkopplas om buller förekommit.

P1 har begränsningar på fartygs djup, och ej längd. En annan faktor är om det ligger fartyg vid P3.

Rapportering av störande båtar

NHS uppgav att de önskar få uppgift från de boende i Lindö om båtar som upplevs som störande. NHS återkommer med uppgift om hur rapportering av störande båtar skall gå till. Tillsvidare är det email miljöansvariga.

Dialog / ömsesidigt informationsutbyte

Som nämnts vill NHS få information om störande båtar. NHS avser dock inte att lämna ut uppgifter om vilka åtgärder man vidtagit efter erhållet klagomål eller redovisa vilken indikativ bullernivå som uppmätts. Den enda information man avser att lämna från sig är skrivningen om buller i miljörapporten som lämnas till Länsstyrelsen en gång per år.

Utbyggnad av hamnen och nytt miljövillkor

NHS informerade om att hamnkajarna vid containerhamnen kommer att byggas ut mot NHS huvudkontor och att nytt villkor kommer att sökas. På förslag är att kaj P2 kommer att kompletteras med en dykdalb 70 meter ut från kajen mot Lindö.Detta oroar boende och kan inte vara något positivt för ljudbilden. Även fler ledningar kommer att byggas ut till P2, vilket gör att fler fartyg kan lägga till vid P2. Det kan tolkas som någonting bra om fler fartyg kan lägga till vid P2 istället för P1. Men kan påverka ljudbilden negativt om fler fartyg kan ligga vid kaj samtidigt.