Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Möte med Eon 2018-10-08

Publicerat 2018-10-30

Lindö villaägareförening har bokat möte med EON för att diskutera och följa upp följande punkter

  • Flugor
  • Lukt
  • Larmsignaler
  • Smällande ljud

Närvarande EON 5st - Produktionschef, Driftchef, Miljösamordnare, importör avfall, samhällskontakt

Närvarande Lindö villaägareförening 2 st 

Bakgrund

2016 var den senaste stora fluginvasionen. LVF hade då möten med EON, kommun och Länsstyrelsen. Utfallet av mötet blev att Länsstyrelsen skulle titta vidare på huruvidare man kan utreda flugproblemet. För att få en klarhet vad som hänt/händer. Detta har inte mynnat i något utan både EON och föreningen ska trycka på Lst i den frågan för att få till bukt en opartisk utredning.

Efter den perioden har ett antal mindre insatser genomförts:

LVF har skapat ett formulär på hemsidan som används för att rapportera om ljud, lukt och flugor.

Kommunen har genomfört en enklare studie om flugärendet men det har inte blivit någon fortsättning på utredningen eller någon påföljd för EON.

LVF har haft kontakt med oroliga villaägare som undrar om de ska lämna sina fastigheter på grund av höga smällar och högt ljudande larmsignaler.

Lindöbor har känslan att avfallslukter har ökat och misstänker EONs båttransporter vara orsaken till detta.

 

Fakta - EON hanterar olika typer av avfall

  1. Hushållsavfall (brännbart)
  2. Verksamhetsavfall t.ex. byggavfall och annat restmaterial (insektsbehandlas ej)
  3. Biologiskt avfall (kompost)

 

Hushållsavfall hanteras på Händelö (Pampushamnen) och inte inne (Öhmanskajen) i Norrköping

Verksamhetsavfall förbränns och ställs upp på EONs plan utomhus. Hushållsavfall går direkt in i hangaren för förbränning.

Övrigt gällande sopimporter

Tekniska verken Linköping importerar även hushållavfall och de körs även till andra närliggande storstäder som har avfallsförbränning. Tex Västerås

Biologiskt avfall körs till Svenskt biogas och Tekniska verken.

 

Ärende flugor

Sommarperionden 2018 har Lindö bostadsområde upplevt en större belastning av flugor 2018 jämfört med 2017.

EON har olika metoder för att begränsa ohyra. Porten till byggnaden är stängd i största mån.

Alla leverantörer av avfall har krav på sig att insektbekämpa sina transporter av sopor under sommartid.

Insektsbekämpningen är temperaturberoende och pågår normalt från vår fram till september ut.

Ett fartyg med 3000 ton avfall kommer varje vecka och de lastas av/om och distribueras inom region och närliggande regioner.

Det tar ca 2 dagar att lasta av en fartygslast om 3000 ton och köra in till händelöverket från hamnen. Ingen last läggs på kajen, utan körs direkt med lastbil. På öhmanskajen finns en mindre öppen depå där torra hela balade soppor kan förvaras max en vecka innan det lastas vidare till slutdestination.

EONs åtgärd för att spåra flugproblem. Föreslår en opartisk utredning genom ”flugexperter”, bör ske sommaren 2019.

Ärende avfallslukt

EON berättar att i sommar kom en dålig leverans av avfall. Vid hantering av denna leverans kan vindarna ha varit ogynnsamma vilket kan ha medfört luktproblem i Lindö.

Eon har en stor förvaringsplats av avfall som kallas för bunkern, plats för ca 3000 ton. Ute på plan finns plats för att lagra 30 000 ton i regel verksamhetsavfall.

Bunkern är en byggnad av sluten konstruktion som är försedd med ventilation via ett kolfilter.

Bunkern har stora portar som öppnas då leverans av sopor ska genomföras.Stängd i största mån.

När bunkern ska servas så hanteras blöt avfallsvätska som luktar.

Normalt omsätts ett fartygs avfall inom ca 2-3 dagar.

EONs åtgärder för att minska avfallslukt – blöta sopor luktar

-       Städåtgärder i bunker och dess närområde

-       Förbättrade kontrakt för sopleverantörer

-       Leverantörer av sopor granskas med kvalitetsmätning

-       Se över bunkerns portar så att deras öppningstid minimeras

-       LVF får en direktlänk till EONs drfitchef och miljösamordnare för snabb återkoppling vid lukt

-       Länsstyrelsen har fått uppgitft att ge förslag på vad som kan lukta och vad som orsakar flugor men det har inte blivit något mer om detta. EONs samordnare kommer nu att ta upp kontakten med länstyrelsen för att reda ut vad som händer nu eftersom de inte hört något.

 

Andra självreglerande åtgärder

-       Avfallet är torrare och torrare av bättre utsortering innan balning hos entreprenör/leverantör. Även den extremt varma våren/sommaren har givit torrare avfall.

-       Efterfrågan på sopor är lägre under sommaren, kan vara uppehåll på 5 veckor där avfallsfartyg inte kommer till EON.

OBS! Det är inte bara EON som konsumerar avfall som kommer in via fartyg. Här ska LVF ha möte med hamnen.

 

Informera vid driftstörning

EONs vill informera via LVF vid eventuella driftstörningar som kan inträffa/har inträffat som kan medföra luktstörning för boende i Lindö. En sådan driftstörning kan t.ex vara rengöring i Bunker på grund av igensättning av filter/trasig pump.

EON vill även att vi ska vara snabbare att återkoppla vid eventuella problem för att de snabbare ska kunna lokalisera problemkällan. Återkoppling ska ske till driftchefen eller miljösamordnare.

Testperiod

EON vill genomföra en testperiod under 2-4 veckor där LVF rapporterar lukt- och flugproblem. Testperiod ska ske nästa ”problemsäsong”. EON har bokat ett uppföljningsmöte till den 25 mars nästa år och då ska även en planering av testperioden diskuteras och beslutas.

Ärende larmsignaler

-       Deras uppfattning att det inte är deras larm

-       SMS:a till drifchef eller miljösamordnare om vi hör larm

Ärende säkerhetsventiler – smällande ljud

LVF informerade om pulserande höga smällande ljud. Dessa ljud uppstår när säkerhetsventiler släpper ut trycket om trycket i processen blir för hög. Dessa ventiler behövs för att säkra av processen. Pulserande smällar uppstår inte vid trycktestning utan är antagligen någon typ av driftstörning.

-       Planerade tester på processanläggningen annonseras i lokatidningar

-       EON kan informeras direkt till LVF om planerade trycktester.

-       EON vill att vi återkopplar direkt när vi har dessa störningar

-       LVF föreslog ljudbarriärer för att blocka ljudtryck, kan vara en lösning om de kan lokalisera problemkällan.

Nästa steg i kontakten med EON

-       Nytt möte planeras till sista veckan i mars

-       EON vill träffas på årlig basis

-       Miljösamordnare kallar till möte den ”25 mars”.

-       EON föreslog att vi ska hålla näsan redo vid en leverans.

-       Miljösamordnare tar kontakt med Länstyrelsen efter vårt möte för att gå vidare med möjlig föreslagen handlingsplan gällande flugor och lukt. Länstyrelsen har inte skapat någon handlingsplan för EON

Aktuellt